Moldova

Developer description


Structura Ministerului
Programe şi Strategii
CONSILIUL DE EXPERŢI
COLEGIUL MINISTERULUI
Integrare Europeană
Serviciul de presă
Program audienţe
Posturi vacante
Licitaţii
Referinţe utile

Regulamentul Ministerului
Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 326
din 21.03.2007
pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită
al aparatului central ale Ministerului Sănătăţii
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42 art Nr : 332
MODIFICAT
HG1314 din 25.11.08, MO213-214/02.12.08 art.1331
HG821 din 04.07.08, MO122-124/11.07.08 art.828
HG1247 din 16.11.07, MO189-191/07.12.07 art.1340
HG1241 din 14.11.07, MO178-179/16.11.07 art.1274
În temeiul articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrii Guvernului nr.710 din 23 iunie 2006 “Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art. 756), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.Se aprobă:
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr. 1;
Structura aparatului Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr. 2;
Lista instituţiilor subordonate Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.3.
2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului Ministerului Sănătăţii în număr de 83 unităţi şi al personalului de deservire a clădirii în număr de 12 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.
[Pct.2 modificat prin HG1241 din 14.11.07, MO178-179/16.11.07 art.1274]
3. Ministerul Sănătăţii va avea doi viceminiştri şi un Colegiu, alcătuit din 13 membri, componenţa nominală a căruia este aprobată de Guvern.
[Pct.3 modificat prin HG1241 din 14.11.07, MO178-179/16.11.07 art.1274]
4. Ministerul Sănătăţii, în termen de 15 zile, va aproba statele de funcţii, prezentîndu-le Ministerului Finanţelor spre înregistrare.
5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
Prim-ministru Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii Ion Ababii
Ministrul finanţelor Mihail Pop
Nr. 326. Chişinău, 21 martie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.326
din 21 martie 2007


Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului Regulament se extind asupra organizării şi funcţionării Ministerului Sănătăţii, precum şi asupra relaţiilor acestuia cu alte autorităţi ale administraţiei publice, persoane fizice şi juridice.
2. Statutul juridic al Ministerului Sănătăţii şi locul lui în structura administraţiei publice centrale
Ministerul Sănătăţii (în continuare – Ministerul) este organ central de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, se subordonează Guvernului şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Ministerul dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa în limba de stat, precum şi de cont trezorerial.
3. Cadrul legal de activitate a Ministerului
În activitatea sa, Ministerul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, de ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, prezentul Regulament şi de alte acte normative, precum şi de tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Ministerului

4. Misiunile Ministerului
Misiunile Ministerului sînt:
1) îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei;
2) realizarea unui sistem de ocrotire a sănătăţii performant care să asigure echitate în utilizarea serviciilor esenţiale de sănătate, calitate şi eficienţă în prestarea acestora, protecţie universală împotriva riscului financiar şi echitate în finanţare;
3) administrarea eficientă a resurselor alocate sistemului de ocrotire a sănătăţii;
4) formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul ocrotirii sănătăţii;
5) promovarea sănătăţii, educaţia pentru sănătate a populaţiei şi protecţia sanitară a teritoriului ţării.
5. Funcţiile de bază
Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
1) elaborarea politicilor şi strategiilor de sănătate în contextul implementării politicilor guvernamentale de promovare şi asigurare a sănătăţii populaţiei;
2) planificarea strategică, analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor elaborate, examinarea multilaterală a impactului social, economic, financiar etc. al acestora;
3) analiza politicilor elaborate în scopul asigurării corespunderii acestora cu strategiile şi programele naţionale şi racordarea politicilor existente la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană;
4) reglementarea, în condiţiile legii, a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de ocrotire a sănătăţii;
5) evaluarea şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei cu adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acesteia;
6) asigurarea calităţii serviciilor de sănătate, monitorizarea, evaluarea, acreditarea activităţii instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice şi aplicarea măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;
7) asigurarea, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, a resurselor umane şi materiale necesare funcţionării instituţiilor din sistemul de ocrotire a sănătăţii, precum şi a echilibrului în generarea resurselor prin raţionalizarea investiţiilor în pregătirea şi distribuţia uniformă a cadrelor medicale şi în dezvoltarea infrastructurii fizice şi a tehnologiilor medicale moderne;
8) coordonarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi programelor în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, raional şi local, şi colaborarea cu reprezentanţii autorităţilor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-media pentru realizarea politicilor şi strategiilor de sănătate şi pentru educarea populaţiei în spiritul prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor;
9) gestionarea, în condiţiile legii, a programelor internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei sistemului de ocrotire a sănătăţii şi pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;
10) reprezentarea, în condiţiile legii, a Republicii Moldova în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Comisia Mediu, Sănătate şi Protecţie a Consumatorului a Comisiei Europene, Directoratul Sănătate, Nutriţie şi Populaţie al Băncii Mondiale şi cu alte organisme internaţionale în domenii de interes.
6. Atribuţiile Ministerului
Ministerul are următoarele atribuţii:
1) stabileşte principalele obiective pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei;
2) organizează, coordonează şi supraveghează activităţile de ocrotire a sănătăţii, promovare a sănătăţii şi medicinei preventive, de asistenţă medicală integrată (primară, secundară/terţiară, reabilitare), care se acordă prin instituţiile medico-sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;
3) asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organizaţiile care au responsabilităţi în domeniul ocrotirii sănătăţii, al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi de către instituţiile medico-sanitare publice şi private, colaborînd în acest scop cu alte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, alte organizaţii şi instituţii abilitate, precum şi cu asociaţiile profesionale;
4) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice de organizare şi funcţionare a instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii;
5) organizează efectuarea analizei şi evalurea periodică a indicatorilor stării de sănătate a populaţiei, activităţii sistemului de ocrotire a sănătăţii şi performanţei instituţiilor medico-sanitare publice;
6) fundamentează necesarul de servicii medicale, precum şi resursele financiare pentru funcţionarea sistemului de ocrotire a sănătăţii;
7) elaborează şi aprobă, în condiţiile legii, standarde de evaluare şi acreditare în sănătate;
8) elaborează şi gestionează programele naţionale de sănătate, asigură realizarea acestora, argumentează şi estimează necesităţile financiare şi modul de finanţare a acestora;
9) aprobă, în condiţiile legii, regulamentele şi nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică;
10) dirijează, în condiţiile legii, activitatea Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat;
11) aprobă norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru instituţiile medico-sanitare;
12) asigură, în limitele mijloacelor prevăzute în buget, suportul tehnico-material, echipamentul medical şi transportul necesar instituţiilor medico-sanitare din subordine şi exercită controlul asupra folosirii eficiente şi raţionale a mijloacelor bugetare şi a patrimoniului de stat aflat în gestionarea instituţiilor medico-sanitare publice din domeniul ocrotirii sănătăţii;
13) elaborează şi asigură realizarea politicii statului în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice şi organizează managementul raţional al medicamentelor;
14) adoptă măsuri în vederea optimizării procesului de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, consumabilelor şi a altor materiale pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice;
15) asigură punerea în aplicare a Regulilor de bune practici în domeniul medicamentelor la nivel de: laborator (GLP), clinică (GCP), fabricaţie (GMP), distribuire (GDP), farmacii (GPP);
16) aprobă condiţii obligatorii pentru domeniul de aplicare a dispozitivelor medicale şi coordonează infrastructura calităţii în domeniul vizat;
17) aprobă standarde în domeniul de aplicare a dispozitivelor medicale, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
18) asigură organizarea evaluării conformităţii şi monitorizarea pieţei dispozitivelor medicale din ţară;
19) aprobă cerinţele tehnice pentru utilajul medical necesar la diferite niveluri de acordare a asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare publice;
20) organizează, în condiţiile legii, supravegherea activităţii serviciilor din domeniul medical privat pe întreg teritoriul ţării;
21) coordonează, în condiţiile legii, asistenţa medicală de recuperare şi asistenţa balneosanatorială şi organizează controlul aupra activităţii de asistenţă medicală în instituţiile balneosanatoriale;
22) organizează colectarea şi difuzarea informaţiei în domeniul sănătăţii;
23) organizează sistemul informaţional din domeniul sănătăţii şi modul de raportare a datelor de către instituţiile medico-sanitare publice şi private, pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei;
24) elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene;
25) iniţiază, negociază şi încheie, conform legislaţiei, tratate internaţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă Republica Moldova în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii;
26) elaborează şi propune spre examinare Guvernului Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
27) elaborează şi propune spre examinare Guvernului, în modul stabilit, Planul naţional de paturi din instituţiile medico-sanitare publice;
28) participă la elaborarea de către secţia medicală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a Strategiei de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică;
29) asigură informarea şi documentarea personalului medical în probleme de specialitate şi sprijină editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare profesională;
30) sprijină activitatea şi contribuie la dezvoltarea capacităţilor asociaţiilor profesionale din domeniu;
31) elaborează strategiile privind formarea şi dezvoltarea profesională a personalului medico-sanitar;
32) estimează şi planifică necesităţile de pregătire a medicilor, farmaciştilor şi personalului medical mediu;
33) aprobă programele de educaţie medicală continuă;
34) aprobă Nomenclatorul specializărilor şi supraspecializărilor pentru învăţămîntul postuniversitar medical şi farmaceutic;
35) aprobă anual planul de instruire postuniversitară prin rezidenţiat, secundariat clinic şi formarea profesională continuă a medicilor, farmaciştilor şi personalului medical mediu;
36) organizează, în condiţiile legii, atestarea şi conferirea gradelor de calificare conducătorilor, medicilor, farmaciştilor, personalului medical mediu şi altui personal din sistemul ocrotirii sănătăţii;
37) aprobă metodologia privind plasarea în cîmpul muncii a medicilor, farmaciştilor şi a personalului de conducere din sistemul public de sănătate;
38) aprobă, în condiţiile legii, normativele de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice;
39) asigură organizarea, în condiţiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacişti şi de conducător, din sistemul ocrotirii sănătăţii;
40) aprobă modelul contractului de administrare a instituţiilor medico-sanitare, pe bază de indicatori de performanţă;
41) aprobă structura organizatorică, normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor din subordine;
42) aprobă reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii instituţiilor medico-sanitare publice din subordine;
43) avizează structura organizatorică a instituţiilor medico-sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară autonomă;
44) elaborează metodologia de colaborare între instituţia medico-sanitară publică şi clinica universitară;
45) elaborează propuneri referitor la normele metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către instituţiile medico-sanitare publice;
46) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor din subordine finanţate din venituri proprii;
47) avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi valorificarea investiţiilor în domeniul sanitar în instituţiile medico-sanitare din subordine;
48) organizează activităţi de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
49) exercită drepturile şi obligaţiile statului, de pe poziţia de acţionar la societăţile pe acţiuni;
50) aprobă lista maladiilor pentru tratamentul specific de bază al cărora se utilizează medicamentele, consumabilele şi obiectele de uz medical procurate din contul mijloacelor centralizate;
51) aprobă lista maladiilor social-condiţionate şi a celor cu impact negativ asupra sănătăţii publice, a serviciilor medicale specifice, acordate unor categorii de bolnavi neasiguraţi, inclusiv urgenţe medico-chirurgicale cu pericol vital, acordate la nivelul de asistenţă medicală prevăzut de legislaţie, în limitele mijloacelor bugetului de stat pe anul respectiv;
52) examinează, conform competenţei, petiţiile cetăţenilor, ia măsurile de rigoare, organizează audienţa cetăţenilor în probleme ce ţin de sistemul de ocrotire a sănătăţii;
53) înaintează propuneri Comisiei Antiepidemice Extraordinare Republicane şi Guvernului orientate spre prevenirea şi lichidarea epidemiilor bolilor contagioase, bolilor neinfecţioase şi intoxicaţiilor în masă ale oamenilor;
54) organizează utilizarea Fondului Epidemiologic Republican;
55) colaborează cu alte autorităţi administrative centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate, pentru exercitarea funcţiilor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor privind conceperea şi punerea în aplicare a unor acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local;
56) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama serviciilor publice medicale din teritoriu, precum şi condiţiile specifice ocupării funcţiilor de conducere;
57) exercită şi alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.
7. Drepturile Ministerului
Ministerul are următoarele drepturi:
1) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat ce activează în domenii ce ţin de competenţa sa;
2) să centralizeze mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru sfera ocrotirii sănătăţii, inclusiv prin delegare, în modul stabilit, instituţiilor subordonate, în vederea realizării programelor naţionale şi programelor cu destinaţie specială din domeniu;
3) să coordoneze, în condiţiile legii, contractele instituţiilor medico-sanitare din subordine încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
4) să numească în funcţie, în bază de concurs, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi de învăţămînt din reţeaua Ministerului;
5) să elaboreze, în condiţiile legii, proiecte de hotărîri ale Guvernului pentru înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor medico-sanitare publice.
Capitolul III. Organizarea activităţii Ministerului

8. Conducerea Ministerului
Ministerul este condus de ministrul sănătăţii.
Ministrul:
conduce întreaga activitate a Ministerului, pe care îl reprezintă în relaţiile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate;
contribuie în permanenţă la eficientizarea activităţii Ministerului şi stabileşte atribuţiile de coordonare a activităţii de elaborare a politicilor sectoriale, de planificare strategică, avînd în subordinea sa subdiviziunea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, îndeplinirea prevederilor prezentului Regulament şi ale altor acte normative;
numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie personalul aparatului Ministerului, conducătorii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordine;
modifică, în limitele fondului de retribuire a muncii şi personalului scriptic maxim stabilit, structura subdiviziunilor aparatului Ministerului şi aprobă anual statele de personal ale acestuia;
este executor de buget şi, în condiţiile legii, este responsabil şi împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli, în conformitate cu alocaţiile aprobate;
în limitele împuternicirilor sale, reprezintă Ministerul sau/şi (în temeiul unor misiuni încredinţate de Preşedintele ţării sau de Guvern) Republica Moldova în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din alte state, încheie şi realizează contracte (acorduri);
exercită alte împuterniciri atribuite prin legislaţia în vigoare.
În scopul realizării atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine şi dispoziţii, în condiţiile legii.
Ministrul sănătăţii are 3 locţiitori, care coordonează domeniile de specialitate din cadrul Ministerului şi exercită alte atribuţii delegate prin ordinul ministrului.
[Pct.8 ultimul alineat modificat prin HG1241 din 14.11.07, MO178-179/16.11.07 art.1274]
9. Aparatul conducătorului
În îndeplinirea atribuţiilor sale conducerea ministerului este asistată de aparatul de lucru, din componenţa căruia fac parte: consilieri, consultanţi şi alt personal care deserveşte activitatea conducătorului.
10. Organul colegial
În cadrul Ministerului activează Consiliul colegial, constituit din ministrul sănătăţii (preşedintele consiliului), viceminiştri, factori responsabili şi conducători de subdiviziuni din aparatul central al Ministerului, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi organizaţiilor obşteşti de profil. Componenţa nominală a Consiliului colegial se aprobă de Guvern. În activitatea sa Consiliul colegial se conduce de regulamentul său, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii. Deciziile Consiliului colegial al Ministerului se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor acestuia, iar hotărîrile lui se realizează prin ordinul ministrului.
11. Structura Ministerului
Structura şi personalul scriptic maxim al aparatului Ministerului se aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului.
Ministerului i se acordă dreptul de a modifica statele de personal ale aparatului, în limita efectivului aprobat de Guvern, precum şi fondul de remunerare a muncii.
12. Corespondenţa
Dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului îl are ministrul sănătăţii.
În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia din viceminiştri.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Ministerului pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul sistemului de sănătate.
Viceminiştrii sănătăţii, conducătorii de subdiviziuni şi alte persoane au dreptul de a semna actele Ministerului, în temeiul ordinului ministrului sau avînd împuternicire specială.
Semnătura pe actele Ministerului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (electronică etc.).
13. Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, Ministerul poate constitui, pe perioade determinate, comisii de specialitate, grupuri de lucru, consilii de experţi formate din specialişti.


Capitolul IV. Dispoziţii speciale
14. Finanţarea activităţii Ministerului
Finanţarea activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de stat, în conformitate cu legislaţia.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.326
din 21 martie 2007
Structura aparatului Ministerului Sănătăţii
Aparatul conducătorului (cu statut de direcţie)
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Direcţia protecţia sănătăţii şi medicină preventivă
Direcţia servicii medicale publice
Direcţia sănătatea femeii şi copilului
Direcţia servicii medicale individuale
Direcţia tehnologii medicale
Direcţia managementul calităţii şi standarde de tratament
Direcţia asigurări în sănătate
Direcţia resurse umane
Direcţia relaţii internaţionale şi asistenţă externă
Direcţia juridică
Direcţia economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune
Secţia economico-financiară şi planificare
Secţia evidenţă contabilă şi gestiune
Secţia investiţii capitale şi administrare a proprietăţii de stat
Direcţia administrativă
Serviciul secretariat
Serviciul petiţii şi audienţă
Serviciul relaţii cu publicul şi societatea civilă
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.326
din 21 martie 2007


LISTA instituţiilor subordonate Ministerului Sănătăţii
I. Instituţiile finanţate de la bugetul de stat şi/sau din mijloace speciale:
1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
2. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie
3. Colegiul de Medicină, or. Orhei
4. Colegiul de Medicină, mun.Bălţi
5. Colegiul de Medicină, or. Cahul
6. Colegiul de Medicină, or. Ungheni
7. Centrul de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmaceutici cu studii medii, mun.Bălţi
8. Cabinetul Instructiv-Metodic Republican
9. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
10. Centrul de Medicină Preventivă, mun. Chişinău
11. Centrul de Medicină Preventivă, mun.Bălţi
12. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Anenii Noi
13. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Basarabeasca
14. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Briceni
15. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Cahul
16. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Cantemir
17. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Călăraşi
18. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Căuşeni
19. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Cimişlia
20. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Criuleni
21. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Donduşeni
22. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Drochia
23. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Edineţ
24. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Făleşti
25. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Floreşti
26. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Glodeni
27. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Hînceşti
28. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ialoveni
29. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Leova
30. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Nisporeni
31. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ocniţa
32. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Orhei
33. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Rezina
34. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Rîşcani
35. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Sîngerei
36. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Soroca
37. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Străşeni
38. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Şoldăneşti
39. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ştefan Vodă
40. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Taraclia
41. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Teleneşti
42. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ungheni
43. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ceadîr-Lunga
44. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Comrat
45. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Vulcăneşti
46. Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, mun.Chişinău
47. Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, mun.Bălţi
48. Centrul de recuperare pentru copii “Ceadîr-Lunga”
49. Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii “Corneşti”
50. Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii “Tîrnova”
51. Centrul de reabilitare pentru copii “Sergheevca”, or. Sergheevca, Ucraina
52. Centrul Naţional de Management în Sănătate
[Pct.52 modificat prin HG1247 din 16.11.07, MO189-191/07.12.07 art.1340]
53. Centrul de Medicină Legală
54. Centrul Naţional de Medicină Sportivă “Atletmed”
55. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
56. Centrul Hemotransfuzii, mun.Bălţi
57. Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
58. Agenţia Medicamentului
59. Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate
60. Centrul de reabilitare pentru copii cu handicap sever al aparatului locomotor
61. Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare (ACSR), inclusiv:
Spitalul Republican al ACSR;
Policlinica ACSR;
Centrul de igienă şi epidemiologie al ACSR;
Baza Auto a ACSR;
Întreprinderea de Stat “Medisan” a ACSR;
Î.A. Sanatoriul “Moldova” (Odesa);
Î.A. Sanatoriul “Moldova” (Truscaveţ);
Î.A. Sanatoriul “Sănătate” (Sergheevca);
Direcţia ACSR
[Poz.61 introdusă prin HG821 din 04.07.08, MO122-124/11.07.08 art.828]
II. Instituţiile cu autofinanţare, nonprofit, încadrate în
sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
1. Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
2. Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
3. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
4. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
[Poz.5 exclusă prin HG1314 din 25.11.08, MO213-214/02.12.08 art.1331]
6. Dispensarul Dermatovenerologic Republican
7. Dispensarul Republican de Narcologie
8. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
9. Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
10. Institutul de Cardiologie
11. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
12. Institutul Oncologic
13. Policlinica Stomatologică Republicană
14. Spitalul Clinic Republican
15. Spitalul Clinic de Psihiatrie
16. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
17. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Toma Ciorbă”
18. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
19. Spitalul Clinic Republican pentru Copii “Emilian Coţaga”
20. Spitalul de tuberculoză, Vorniceni
21. Spitalul de Psihiatrie, mun.Bălţi
22. Spitalul de Psihiatrie, or.Orhei
23. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă “Centru”
24. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă “Nord”
25. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă “Sud”
26. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă “UTA Găgăuzia”


Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.326
din 21 martie 2007

Last updated 1 Iul 2009